Kjøpsvilkår og betingelser

Informasjon om vilkår ved kjøp og bestilling hos oss. 

Firmainformasjon

Rehab.Shop AS
Adresse : Rehab.shop AS, Løkkemyrveien 1, 6517 Kristiansund.

E-post: hans@rehab.shop

Tlf.nr.: +47 45215307

Org.nr.: 926 440 047

Partene

Selger er Rehab.Shop AS (se info under “Firmainformasjon” ovenfor), og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Leveringstid

Alle bestillinger sendes fra vårt lager så snart som mulig etter mottatt ordre. Leveringstid fra oss er beregnet til 1-4 arbeidsdager.

Ved ordrer hvor hele eller deler av ordren er bestillingsvarer, vil ordren som hovedregel sendes samlet når bestillingsvarer er ankommet vårt lager.

Frakt og gebyr

Gratis frakt på ordre over 499,-. På ordre under grensen for fri frakt tilkommer det et frakttillegg på 49,-. Vi sender alle våre varer fra Norge helt uten toll eller ekstra gebyrer.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Ved forhåndsbestillinger kan betaling gjennomføres før ordren sendes til kunde.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Vi benytter betalingsløsningene Vipps, Stripe og Klarna. Les mer om våre betalingsmetoder under fanen – bestilling og betaling.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen(e).

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen(e) til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Ordrer utført av bedrifter, eller på vegne av bedrifter, har ingen angrerett med mindre annet er avtalt.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

For å benytte deg av angreretten må du fylle ut og sende inn angreskjema som du fikk vedlagt i e-post med bestillingsbekreftelsen. Angreskjema sendes til kundeservice@rehab.shop. Les mer under fanen – Bytte, retur og reklamasjon.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig via vårt angrerettskjema.

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Kundeinformasjon

Personinformasjon du gir til oss vil ikke bli gitt til noen andre. Disse opplysningene er kun tilgjengelig for personer tilknyttet Rehab.Shop AS. Du kan når som helst be om å få informasjonen om deg selv slettet.

Kommunikasjon/samhandling

Når du oppretter et kundeforhold regnes det som løpende helt til du gir beskjed om å avslutte. Vi vil i samsvar med Markedsføringslovens §15, tredje ledd, markedsføre til og kommunisere med våre eksisterende kunder. Kommunikasjonen mellom partene kan foregå via e-post, telefon eller til registrert adresse. Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring for ytterligere informasjon.

Ved oppretting av en konto hos oss er du forpliktet til følgende:

  • Oppgi korrekt brukerinformasjon.
  • Sørge for at brukerinformasjon er din egen og/eller at du har rett til å gjøre handlinger på vegne av personen/bedriften du registrerer eller handler for.
  • Oppdater din brukerinformasjon dersom den endrer seg.
  • Du forplikter deg til å følge norsk lov.
  • Ikke del ditt brukernavn eller passord med andre.
  • Meld fra til oss dersom du tror at din brukerkonto kan være misbrukt.
  • Følge og godta våre vilkår samt personvernerklæring.

Som registrert bruker er du altså ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto, samt alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto. Dersom du bryter nevnte forpliktelser, eller vi skulle mistenke dette, forbeholder vi oss retten til å nekte deg muligheten til å benytte våre tjenester, kansellere eller holde tilbake ordrer samt endre eller slette innhold.

Aldersgrense

Dersom du er mindreårig må en avtale godkjennes av en foresatt. Man må også være 18 år for å benytte Klarna delbetaling og Klarna frakt som vår betalingsmetode.

Priser

Alle priser på våre nettsider er inkludert merverdiavgiften. Før ordre fullføres vil totalpris inkl. MVA og frakt fremkomme.

Forbehold

Rehab.Shop tar forbehold om skrivefeil, prisendringer, tekniske feil ved nettsiden og betaling samt utsolgte varer.

Videresalg

Det er ikke tillatt å bedrive videresalg av varer kjøpt hos Rehab.Shop uten gyldig tillatelse.

Kansellering

Dersom det oppstår mistanke om ikke-avtalt videresalg, eksempelvis ved store ordrekvantum av samme produkt eller lignende, forbeholder Rehab.Shop seg retten til å kansellere ordren. Selger kan også kansellere ordren dersom det foreligger betalingsmislighold.

Forbehold

Rehab.Shop kan inneholde linker til tredjeparter. Rehab.Shop har ikke noe ansvar for tjenester eller innhold på slike nettsider.
Vi forsøker hele tiden å oppgi så korrekt informasjon om våre varer som mulig, inkludert produktbilder. Enkelte skrive- og trykkfeil kan forekomme, samt avvik ved produktbilder. Dersom du opplever at dette går utover forventet bruk av varen kan du benytte din angrerett.
For varer som er på tilbud gjelder, dersom oppgitt, egne salgsbetingelser. Det kan eksempelvis innebære begrensning i antall varer en person kan kjøpe.
Rehab.shop med innhold gjøres tilgjengelig “as is”. Vi forbeholder oss retten til og når som helst kunne stanse og/eller endre tjenesten.

Force Majeure

Rehab.Shop AS er fritatt for alt ansvar ved omstendigheter partene ikke kan råde over som for eksempel brann, innbrudd/tyveri, krig, ekstremvær, forsinkelser fra underleverandører/produsenter m.m. Unntak er reklamasjonssaker.

Tvister/Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved tvister skal det avgjøres under ordinære domstoler med Nordmøre Tingrett som verneting.

Copyright

Rehab.Shop er et registrert varemerke av Rehab.Shop AS og kan ikke brukes uten vår tillatelse. Alt innhold på denne nettsiden er Rehab.Shop AS sin eiendom. Det innebærer at blant annet firmanavn, logo, produktbeskrivelser, bilder, videoer, design og typografi ikke skal kopieres av andre uten samtykke fra Rehab.Shop AS.

Har du fortsatt spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss